سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید حبیب اله میرغفوری – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه
مهدیه حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
حبیب زارع احمدآبادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه

چکیده:

تعداد بیشماری از بنگاه های اقتصادی درکشورمان مراحل سخت تأسیس و شروع را پشت سرگذاشته اما در ادامه به هر دلیل ممکن نتوانستند از تمامی ظرفیت های خود استفاده نمایند و در بعضی از موارد زیان آور هم گردیدند. راه حل برون رفت از این وضعیت، توسعه اقدامات کارآفرینانه شرکتی این بنگاه ها می باشد. هدف از انجام این مقاله، بررسی وضعیت موجود اقدامات کارآفرینانه و عوامل مؤثر بر آن در چارچوب مدل BSC می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 61 سؤال در چهار منظر BSC تدوین شده و پس از تائید روایی محتوا، بین 100 مدیر/مالک تعاونی های منتخب شهرستان یزد توزیع گردید. با استفاده از روش تدوین استراتژی BSC و مدل ISM، راهکار های استراتژیک توسعه اقدامات کارآفرینانه این تعاونی ها، شناسایی گردید. پیشنهادات ارائه شده شامل توسعه نوآوری محصول، خدمات و فرایندهای مورد بررسی بنگاه های فعال؛ نوسازی در دیگر بنگاه ها؛ ورود به کسب و کارهای جدید و مکمل؛ و همچنین راهکارهایی برای حفظ وضعیت پیشگامی در بین برخی از بنگاه های پیشرو، می باشد.