سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین مدی – استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
منصوره جهاندارلاشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

برنامهریزان بخش گردشگری در بررسیهای جامع گردشگری، کلیه عواملی که در این امر تاثیرگذارند را مورد توجه قرار میدهند. این عوامل میتواند گردشگران (جامعه مهمان)، ساکنان بومی (جامعه میزبان) و محیط گردشگری از قبیل خدمات و زیرساختهای مورد نیاز، جاذبههای گردشگری و سیاستهای بخش گردشگری را شامل شود. بهطور حتم برخورداری از محیطی پایدار میتواند بستری مناسب برای تعامل این سه رکن ایجاد نماید. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا با تعیین ابعاد گردشگری پایدار به بررسی دیدگاه جامعه میزبان نسبت به گردشگری شهرستان نوشهر پرداخته و در ادامه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت گردشگری این منطقه و رسیدن به بستری پایدار ارائه گردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و میدانی انجام گرفته و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری استفاده شده است. تعداد 143 نفر از ساکنان بومی به عنوان جامعه میزبان (روش کوکران) به صورت نمونهگیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامهها توسط آنها تکمیل گردید. در ادامه به منظور توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق از نرمافزارSPSSاستفاده شد. یافتههای این پژوهش حاکی از این امر است که متاسفانه وضعیت گردشگری منطقه در شرایط ناپایداری قرار است. لذا درنهایت سعی شده تا با تکیه بر مدل تحلیل راهبردیSWOT به ارائه راهبردهایی پرداخت که بر پایه این راهبردها بتوان به سیاستهای لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری در شهرستان نوشهر و رسیدن به راهکارهای اجرایی دست یافت.