سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی شماعی – عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
ریحانه نیک فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
علی عزیزی کاوه – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
سلیم عزیزی کاوه – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بافتهای فرسوده بخشهای بزرگی از اغلب شهرهای ایران را تشکیل میدهد که به مرور زمان فرسودگی اینگونه بافتها در حال تشدید شدن است. با این وجود آنچه بافتهای فرسوده را از بافتهای دیگر شهری متمایز میکند سه شاخص ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی وضع موجود و راههای ارائه طرح ساماندهی و چالشهای پیش روی آن در بافت فرسوده نوروزآباد ایلام است. پژوهش انجام شده بر این فرض استوار است که با توسل به روشهایی چون طرحهای باززندهسازی، بهسازی، نوسازی و بازسازی شهری میتوان از چالشهای پیش رو محله نوروزآباد کاست و روند زندگی در این محله را بهبود بخشید. محله نوروزآباد از محلههای قدیمی شهر ایلام است که به دلیل قدمت زیاد از بافتهای فرسوده شهری به شمار میرود و به علت کمبود امکانات و خدمات و تجهیزات شهری در این محله از یک طرف، و نفوذ کاربریهای تجاری و فرامنطقهای از طرف دیگر، بخش زیادی از ساکنان قدیمی محله را ترک کرده و واحدهای مسکونی به خصوص در لبههای محله تبدیل به انبار و کارگاه و سکونتگاه گروههای کم درآمد شهری شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با بهره گیری از مدل سوات و – آزمون خی دو یافتههای تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق نیز بر این مبنا آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل یافتهها جهت ساماندهی محله با رویکرد سیستمی بیانگر آن است که کارکردهایی نظیر بهبود سیمای کالبدی، بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش تراکم و تمرکز، حفظ و احیای رونق اقتصادی، بهسازی محیط اجتماعی و فرهنگی، تقویت و ایجاد ارزشهای بصری و هویت بخشی بایستی مورد توجه قرار گیرد. در واقع برای زنده و فعال نمودن این محله باید ساکنان آن احساس امنیت، آسایش و دلبستگی به محیط خود داشته باشند.