سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن و عضو ب
آرمین روحانی فرهمند – کارشناسی ارشد عمران
احسان اسمعیلی نجار – کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

امروزه برنامهریزی و مدیریت فضاهای شهری، نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمانهای متوالی از طرح تغییرات کاربریهای اراضی شهری است GIS RS ابزار اساسی برای تجزیه و تحلیل علمی این تغییرات است. در این مقاله به کاربرد این دو سیستم در مدیریت شهری و بهبود کاربری های شهری با استفاده از این سیتم ها می پردازیم.RS یا سنجش از دور میتواند تغییرات دورهای پدیدههای سطح زمین را نشان دهد و در مواردی چون بررسی تغییر مسیر رودخانهها، تغییر حد و مرز پیکرههای آبی چون دریاچهها و اقیانوسها، تغییر مورفولوژی سطح زمین و غیره کارساز باشد RS به عنوان منبع تأمین بسیاری از دادههای مورد نیاز و GIS به عنوان سامانهای که عمدتاً مدیریت، تحلیل و ارائه مجدد اطلاعات را بر عهده دارند، ارتباط تنگاتنگی پیدا نموده است. استفاده از فنآوری RS,GIS به برنامهریزان امکان داده است که در بسیاری از فعالیت های پایهای و در برنامهریزیهای شهری به دنبال ارائه اطلاعات پایهای مناسب برای توسعه و ارائه مدلها با بهرهگیری از این سیستم ها برآیند. امروزه متخصصان به کمک مدلهای رقوم تهیه شده به صورت شبیهسازی مجازی چند بعدی درGIS و استفاده از RS به اثبات صحت تصمیمگیری و توجیه کاربران میپردازند. با استفاده از جمع آوری اطلاعات مربوط به پارامترهای مختلف در مناطق شهری ورود آنها به سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل مربوط صورت گرفته و با توجه به نوع هدف مورد نظر، مدیریت دادهها صورت می گیرد و در نهایت خروجی استخراج میگردد. بطوریکه با استفاده ازاین فنآوریها، میتوان به بهسازی امور شهری و برنامهریزی مختلف شهری پرداخت