سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرزانه طاهری – دانشجوی دکترای تخصصی اقتصادکشاورزی وعضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلام
رضا مقدسی – استادیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
مجید احمدیان – استادگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تغییر قیمت جهانی ذرت بعنوان یک نهاده مهم در تولید گوشت مرغ از طریق اثرگذاری بر بازار انواع گوشت، تغییرات رفاهی زیادی را موجب میشود. این آثار رفاهی تحت تأثیر الگوی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل نیز قرار دارد. در این مطالعه اثر تغییر قیمت جهانی ذرت بر بازار انواع گوشت از طریق چارچوب تحلیلی چندبازاری برآورد و در ادامه رفاه تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و شاخصهای سرشمار، شکاف و شدت فقر در سطوح مختلف تغییر قیمت و همچنین تحت دو فرض انتقال متقارن و نامتقارن قیمت از بازار جهانی به بازار داخل محاسبه گردید. بر اساس نتایج مشخص گردید که افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت بر تولیدکنندگان اثر مثبت (منفی) و بر مصرف کنندگان و کل جامعه اثر رفاهی منفی (مثبت) به دنبال دارد. آثار رفاهی در کوتاه مدت به مراتب بیشتر از بلندمدت است. همچنین افزایش قیمت جهانی ذرت باعث افزایش محسوس شاخص های فقر و بویژه شاخص های شکاف و شدت فقر می گردد در حالی که اثر کاهش قیمت جهانی ذرت اثر ضعیفی بر بهبود شاخص های فقر دارد. الگویی نامتقارن از انتقال منافع رفاهی و تغییر شاخصهای فقر تحت دو سناریو افزایش و کاهش قیمت جهانی ذرت دیده میشود.