سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین فرجی ملایی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشکده جغرافیا-دانشگاه

چکیده:

در عصر حاضر « شهرنشینی » بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود ۰ شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می پردازند ۰ از اینرو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه می باشد و این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعده ای در آید ۰ درچند دهه اخیر مباحث و مسائل مربوط به شهروند و حقوق شهروندی در کشورهای مختلف موردبحث قرارگرفته است ودراین ارتباط دیدگاههاونظریات مختلفی مطرح شده است وهرکشوری متناسب باشرایط خاص خود با این مسئله بصورت خاص برخوردمی کند.متأسفانه در کشور ما شهرنشینی و شهروندی از یکدیگر تفکیک نشده است و صرفاً حضور فیزیکی در شهر (= شهرنشینی) به معنای حضور معنوی در آن (= شهروندی) قلمداد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن بررسی حقوق شهروندی به موضوع دستورالعمل مشارکت اجتماعی در محلات شهر تهران پرداخته شده و ابعاد مطرح شده در مواد مختلف آن تحلیل گردد.در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تحلیل محتوا جهت بررسی موضوع استفاده شده است. منابع لازم در این تحقیق بر اساس مطالعات اسنادی بویژه مطالعات کتابخانه ای تهیه گردیده است.بر اساس نتایج به دست آمده حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حق بر شهر، – حق تحرک اجتماعی – حق شناخت، – حق تفاوت،- حق مشارکت در مدیریت شهری، حق مشارکت در بنای شهر و حق مشارکت در بهره‌وری با توجه به موارد مطرح شد در بالا به عنوان حقوق شهروندی می توان دریافت که دستورالعمل مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تنها به بند آخر توجه داشته و نمی تواند در راستای تحقق حقوق شهروندی دیدی جامع داشته باشد.