سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مستن مظفری – دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
ساره رفیعی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
زهرا غفاری مقدم – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه زابل

چکیده:

ارتباط بین کیفیت زیستمحیطی و رشد اقتصادی در رابطه مشهور به نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس آمده است. این مقاله با استفاده از دادههای پانل، به صورت واقعی از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۴ (طبق آخرین گزارش بانک جهانی) و دادههای شبیهسازی شده از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۲ برای ۷ کشور با درآمد پایین، به بررسی وجود رابطه کوزنتس بین آلودگی و تولید ناخالص داخلی میپردازد. نتایج نشان میدهد که در بین این کشورها، ایران در اکثر سالهای مورد نظر بالاترین آلودگی سرانه و مراکش کمترین میزان آلودگی را داشته است. دو کشور تونس و مصر، همچنین کشورهای سوریه و اردن و الجزایر دارای روند تقریباً مشابه افزایش آلودگیها بودهاند. در ایران، مراکش و الجزایر منحنی کوزنتس وجود دارد ولی اثرات معنیدار نیستند. در کشورهای سوریه، اردن و الجزایر شکل برعکس منحنی کوزنتس وجود داشته ولی متغیرها در روابط مورد نظر معنی دار نشدهاند.