سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه حیدرآبادی پور – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار
حسین مهرابی بشرابادی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به نقش جهانی شدن در اقتصاد کشورها و نقش منطقه گرایی به عنوان ابزاری برای رویارویی کشورها با این مقوله، این مطالعه به بررسی اثرات همگرایی منطقه ای کشورهای گروه D-8 بر تجارت محصولات کشاورزی پرداخته است . مدل مورد استفاده جاذبه تعمیم یا فته با داده های تابلویی برای سری زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۸ می باشد. بررسیها نشان می دهد که اگر چه حجم تجاری درون گروهی این کشورها نسبت به سال ۱۹۹۸ افزایش یافته است اما حجم تجاری به کشورهای غیر عضو به نسبت بیشتری افزایش یافته است. همچنین نتایج حاصل از مقایسه تخمین م دل جاذبه براساس ارزش افزوده بخش کشاورزی , GDP نشان میدهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی در این گروه حجم تجاری را به نسبت بیشتری توجیه کرده است . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمدهپیشنهاد می شود که این گروه در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و ت ولید داخلی خود گام برداشته تا موجبات افزایش حجم تجاری و در نتیجه رشد اقتصادی خود را بیشتر فراهم سازد.