سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیب نازقلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین کیانمهر – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدرضا حسن بیگی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مسعود عسکری – کارشناسی ارشد

چکیده:

در تحقیق حاضر تحلیل انرژی و اکسرژی یک خشککن بستر سیال آزمایشگاهی برای هویجهای مکعب شده ارائه شده است. خشک کردن در دماهای ورودی ۵۰ ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس، عمق بستر ۳۰ ۶۰ و ۹۰ میلیمتر و هویجهای مکعبی شکل به ابعاد ۴ ۷ و ۱۰ میلیمتر انجام شد. اثر متغیرهای خشک شدن روی مصرف انرژیenergy utilization)نسبت مصرف انرژیenergy utilization ratio)اتلاف اکسرژی exergy loss)بازده اکسرژیexergy efficiency) بررسی شد. مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی به ترتیب از۰/۱۰۵ تا۱/۹۴۹ و ۰/۰۷۴ تا ۰/۴۸۶ کیلوژول بر ثانیه متغیر بودند. تلفات اکسرژی و بازده اکسرژی به ترتیب در بازه ۰/۲۰۶ تا ۱/۶۱۲ و ۰/۱۰۳ تا ۰/۷۰۷ کیلوژول بر ثانیه متغیر بودند. نتایج نشان میدهد که دمای هوای ورودی بالاتر، بسترعمیقتر و هویجهای با قطر کوچکتر مصرف انرژی را افزایش و تلفات انرژی را از خروجی هوا کاهش میدهد