سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین صادقی – کارشناسی ارشد معماری سازه، گروه شناورهای تندرو
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی فکوری – کارشناسی ارشد معماری سازه، گروه شناورهای سطحی
محمد رضایی سنگتابی – دانشجوی دکتری کشتی سازی

چکیده:

موج انفجار ضربه ای ناشی از شلیک سلاح با سرعت و قدرت زیاد از دهانه خارج شده و بصورت کروی در فضا انتشار می یابد. این امواج تاثیر مخربی بر خدمه، تجهیزات و سازه مجاور می گذارد. تئوری گذشته برای تخمین موج انفجار با افزایش فاصله، خطای آن افزایش می یاب د. در این تحقیق سعی شده با ارائه یک مدل از روش مقیاس سازی، تخمین بهتری در فواصل دورتر پیش بینی شود. سپس مدل را برای سلاح ی ب ا کالیبر بالا در فواصل دورتر و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی حل و بر نتایج صحه گذاری می شود. جهت تحلیل سازه عرشه از تحلیل دینامیکی غیر خطی گذرااستفاده و در مدل اجزای محدود تاثیر میرایی سازه و منطقه حرارت دیده ناشی از جوشکاری دیده شده است. تحلیل ها برای یک و 40 بار شلیک در فرکانس 15 هرتز انجام گرفته که نتایج قابل توجهی بدست آمد