سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا وصالی ناصح – کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات آب
عباس اکبر زاده – استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات آب
روح اله نوری – کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات آب
هادی کاربین – کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات آب

چکیده:

تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای آلاینده فیزیکی و شیمیایی-بیوشیمیایی موضوعی مهم در مدیریت کیفیت منابع آب به منظور کاهش هزینه های تحقیقاتی به شمار میرود. در این میان تالا بها به عنوان مکان پذیرنده آلایند ههای حمل شده توسط رودخانه و ایفای نقش حد واسط بین رودخانه و دریا اهمیت بسزایی در حفاظت محیط زیست دریایی دارند و لزوم مطالعه و تحقیق روی آنها را مشخص م ینماید. در این تحقیق اطلاعات اندازهگیری شده در دو دوره مختلف از 16 ایستگاه تالاب انزلی جهت تعیین ارتباط بین پارامترهای آلاینده فیزیکی و شیمیایی -بیوشیمیایی تالاب توسط روش تحلیل همبستگی کانونیکCCA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق در حالت کلی حاکی از ارتباط قوی بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی -بیوشیمیایی بود. بنابراین با توجه به این نتایج میتوان استنباط نمود که منشأ هر دو دسته از پارامترهای آلاینده مذکور میتواند یکسان باشد. با توجه به این نکته که منشأ پارامترهای آلاینده شیمیایی -بیوشیمیایی در یک حوضه آبریز غالباً ناشی از منابع آلاینده انسانساخت میباشد، م یتوان نتیجه گرفت که منشأ پارامترهای آلاینده فیزیکی نیز با توجه به نتایج CCA مشابه پارامترهای آلاینده شیمیایی -بیوشیمیایی است. همچنین مقایسه رابطه بین دو دسته پارامترهای مذکور در دو دوره مختلف تر و خشک، حاکی از وجود رابطه قوی بین این دو دسته در هر دو دوره و تأثیرپذیری بسیار اندک از دورههای تر و خشک بود.