سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سعیدکیاست – استادیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی- گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سازهی یک شناور از بخشهای مختلفی تشکیل شده که طراحی آن ها براس اس مأموریت شناور انجام می پذیرد . طراحی سازه ای شناور میبایستی نه تنها براساس پاسخ سازه نسبت به بارهای استاتیک و دینامیک وارد بر آن، بلکه براساس میزان ارتعاشات موضعی و کلی شناور انجام شود. ارتعاشات دارای آثار مخربی روی سلامت جسمانی و روانی خدمه می باشد. از طرف دیگر در شناورهای جنگی مجهز به سلاح، پدیده ارتعاشات اثرات نامطلوبی روی عملکرد و دقت سلاح خواهد گذاشت. با توجه به اینکه وسایل مخابراتی در سازه فوقانی (سوپراس تراکچر) نصب م یشود ، القاء ارتعاشات به این سازه و در ادامه به دستگاه های نصب شده روی آن ، می تواند در عملکرد این نوع دستگاه های حساس مخابراتی تاثیر منفی داشته باشد. امروزه آییننامهها و استانداردهایی از جمله ایزو 6954 برای بررسی میزان ارتعاشات شناور در دستر س است که بایستی از طرف ساز ندگان شناورها رعایت گردن د. در این مقاله سازه فوقانی یک نمونه شناور تندرو تحت آنالیز ارتعاش مودال و ارتعاش با تحریک هارمونیک قرار داد ه شده و فرکانسهای طبیعی و محدوده فرکانس تشدید حاصل شده است . آنالیز به کمک نرم افزار مارک انجام شد ه و شکل مو د های ارتعاشی به همراه منحنیهای جابجایی و دوران برای گرههای منتخب ارائه شده است.