سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر الوانساز – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گروه انتخاب، اصفهان، ایران
سیدمحمدمهدی رضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز، ایران
حیدر فاضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه صحنه ایران

چکیده:

در این مقاله از روش اجزاء محدود به منظور مطالعه ارتعاشات تیر چرخان که سطح مقطع آن بصورت خطی در طول تیر پیچ خورده ، استفاده شده است . تیرهای چرخان در اکثر سازه های هوایی از جمله توربور ماشین ها و پره هلیکوپترها نقش اصلی را ایفا می کنند و تحلیل ارتعاشاتی آن ها برای طراحی سازه ، امری ضروری است . برای این منظور با استفاده از آلمان های هرمیتی تیر همراه با 4 درجه آزادی در هر گره و با فرض کوپلینگ خمشی – خمشی و ناچیز بودن اثر برش، بدون در نظر گرفتن اثر پیچ خوردگی و ارتعاشات طولی تیر، ماتریس های سختی و جرم بدست آمده ، و تاثیرات نیروی گریز از مرکز بر ماتریس جرم و سختی بصورت پارامتریک فرموله شده است . این معادلات به گونه ایست که قابلیت حل برای سطح مقطع اختیاری با ابعاد متغیر به صورت خطی در طول تیر رادارد . در ادامه برای بدست آوردن نتایج عددی برای دو مقطع مستطیلی و ایرفویل متداول در ساخت پره ها و با استفاده از یک کد کامپیوتری، همگرایی فرکانسهای طبیعی با افزایش تعداد آلمان ها بررسی شده است . همچنین تاثیر عوامل مختلف از جمله طول تیغه، ریشه پره تغییر طول و پهنای سطح مقطع ، تغییر زاویه تاب خوردگی سطح مقطع و مخصوصات سرعت دوران تیر بر فرکانس هاس طبیعی بدست آمده و در انتها بر روی نتایج بدست آمده بحث شده است .