سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید اسکندری شهرکی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
حسن نحوی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده، مشخصه های خمش و کمانش نانو صفحه میندلین مستطیلی از جنس گرافن مطالعه شود. برای در نظر گرفتن آثار مقیاسکوچک از تئوری کوپل تنش اصلاح شده که تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول میباشد و توسط یانگ در سال 2002 بیان گردید استفاده شده است. در تئوری کوپل تنش اصلاح شده،چگالی انرژیکرنشی تابعی از مولفه های تانسور کرنش،تانسور انحناء، تانسور تنش و قسمت متقارن تانسور تنش کوپل میباشد.بعد از به دست آوردن انرژی کرنشی،کار خارجی و معادله کمانش و قرار دادن آنها در معادله اصل همیلتن،معادلات اصلی و کمکی نانو صفحه به دست آورده می شود.سپس با جایگذاری شرایط مرزی و نیرویی در معادلات حاکم به بررسی خمش،کمانش نانو صفحه گرافنی مستطیلی بهضخامت h با تکیه گاه ساده در اطراف میپردازیم. روش حل نیز روش ناویر می باشد. به منظور اعتبار سنجی روش حل،نتایج حاصل با نتایج به دست آمده با صفحات دیگر از جمله صفحات کیرشهف،برشی مرتبه سوم و مرتبه n ام مقایسه گردیدند.