سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمد شهریاری – کارشناسی ارشد معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
حامد حیدری سورشجانی – کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه
پرویز بیات – مدیر گروه معماری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

بیان موضوع: پژوهشگران تاکنون بر روی زیباشناسی یا آنالیز فرم های معماری کهن ایران به شیوه یک فرم کلی تحقیق کرده اند. اما این مقاله برای نخستین بار تاثیر عوامل هندسی را در استحکام سازه های پوسته ای کهن ایران مورد بررسی قرار خواهد داد. روش کار: در این مقاله با استفاده از روش المان محدود و با مدل سازی سازه های پوسته ای بر اساس 3 عامل هندسی نوع چفد، اندازه دهانه و هندسه مقطع )نبره( به تحلیل استاتیکی خطی تحت بار وزن و تحلیل دینامیکی مودال و تحت بار زلزله ال سنترو خواهیم پرداخت. شرایط مطالعه و بیان فرضیه: در این مقاله شرایطی را که برای مطالعه پوسته ها در نظر می گیریم اول بر مبنای سازه تک پوسته ای می باشد و دوم اینکه مصالح پوسته ها را آجر در نظر خواهیم گرفت. بنابراین فرضیه خود را بر این اصل بنا خواهیم کرد که به نظر می رسد که عوامل هندسی در تنش های استاتیکی و دینامیکی به وجود آمده در سازه های پوسته ای کهن ایران تاثیر مستقیم دارد نتیجه گیری: بهترین انواع چفد از نظر مقاومت کششی به ترتیب بستو، هلوچین تند، اژیو، هلوچین کند، چمانه، پنج او هفت به روش ترسیم خاگی، شاخ بزی تند، سه بخشی تند، سروک، شاخ بزی کند، سه بخشی کند، شبدری کند و شبدری تند می باشند. به لحاظ مقاومت فشاری به ترتیب هلوچین تند، چمانه، اژیو، هلوچین کند، سه بخشی تند، بستو، پنج ا هفت، شبدری کند، شبدری تند، سه بخشی کند، شاخ بزی تند، سروک و شاخ بزی کند بهترین انواع چفد می باشند. اما به لحاظ مقاومت برشی بهترین انواع چفد به ترتیب هلوچین تند ، بستو ، چمانه ، پنج ا هفت، شاخ بزی تند، شاخ بزی کند، سه بخشی کند، هلوچین کند، اژیو، سه بخشی تند، شبدری کند، شیدری تند و سروک شناخته شدند. به لحاظ عامل هندسی اندازه دهانه در بهترین حالت حداکثر تا 8 متر می باشد و به لحاظ عامل ضخامت پوسته نبره ، هندسه سهموی بهترین انتخاب می باشد.