سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا درینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نادر نورا – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
واحد بردی شیخ – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک بخش عمده ابی که به درون خاک نفوذ می کند به کمک یکسری حوزه های ابخیز کوچک انجام می گیرد جمع اوری اب باران در حوزه های ابخیز کوچک برای افزایش ضریب و حجم رواناب و انتقال آن به محل مصرف آب توسط گیاه مورد نظر انجام می گیرد هدف ازاین مقاله بررسی رابطه بین میزان اب قابل جمع اوری در حوزه های ابخیز کوچک و درامد اقتصادی آن برای کشت درخت پسته در منطقه نیمه خشک کرمان بوده است دراین تحقیق برای حصول نتیجه سطوح ابگیر کوچک با ابعاد ۰۱*۰۱، ۰۱*۰۱، ۰۱*۰۱ جهت کشت دیم درخت پسته و ابیاری تکمیلی در ایستگاههای تحقیقات کرمان، رفسنجان و سیرجان مورد ارزیابی قرارگرفته است در واقع دراین پژوهش برای محاسبه حجم آب جمع اوری شده ضریب رواناب در حدود ۵۹ درصد در نظر گرفته شده و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر با توجه به نیاز آبی درخت پسته که به کمک نرم افزار کامپیوتری Cropwat محاسبه شد و میزان بارندگی در محل میزان حجم اب هر سلول و ابعادی آن و سطح زیرکشت و میزان تولید پسته با توجه به اب جمعاوری شده محاسبه شد.