سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا فرج پور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سازه
محمد علی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده فنی عمران دانشگاه تبریز
یوسف حسین زاده – استاد یار دانشکده فنی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله تحلیل المان محدود اتصالات نیمه گیردار پیچی تیر به ستون در قابهای خمشی ارائه شدها ست مدلهای المان محدود اتصالات نیمه گیردار پیچی تقویت شده ایجاد و استفاده از نتایج تجربی صحت مدل المان محدود کنترل شده است در مدل المان محدود رفتار غیزخطی مصالح غیرخطی هندسی و همچنین رفتار غیرخطی تماس ورق اتصال و بال ستون موردتوجه قرارگرفته است سپس با تحلیل پارامتریک اتصالات با استفاده از نرم افزار ABAQUS اثر پارامترهای مختلف در توزیع تنش کششی در ترازهای مختلف پیچ، سختی دورانی و مقاومت خمشی اتصال مورد بررسی قرارگرفته است با توجه به این که استفاده از سخت کننده های جان ستون و ورق انتهایی می تواند رفتار اتصال را تحت تاثیر قرار داده و مقاومت خمشی و سختی دورانی آن را تغییر دهد در نظر گرفتن اثر سخت کننده ها در رفتار خمشی اتصال درمرحله طراحی ضروری به نظر می رسد.