سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شبان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ساحل گوزل زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بیت اله اقبالی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یکی از موثر ترین روش ها ریز دانه کردن فولادها اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) از طرفی در سالهای اخیر تاثیر روشهای تلفیقی SPD و یا ترکیب از یک روش SPD با یک روش تغییر شکل معمول مانند اکستروژن و یا نورد در فراوری فولادهای با دانه بندی فوق ریز موضوع تحقیقات برخی از محققین بوده است. تلفیقی از اکستروژن و پرس در کانال زاویه دار با مقاطع همسان یکی از روشها می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل المان محدود سه بعدی دما- جابجایی، تاثیر دمای پیشگرم در توزیع کرنش و دما در نمونه های تغییر شکل داده شده مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی نتایج حاصل از تحلیل المان محدود در انتخاب مناسب ترین دمای پیش گرم برای دستیابی به ریز ترین و یکنواخت ترین ساختار مورد استفاده قرار گرفت. با اعنال تغییر شکل بر روی فولاد مورد نظر در آن دمای پیش گرم و بررسی ریز ساختار نهایی، نتایج حاصل از تحلیل المان محدود مورد تایید قرار گرفت.