سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داریوش کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های ابی

چکیده:

یکی از مباحث تحقیقاتی جالب توجه محافل علمی طی چند دهه اخیر رفتار بارش در سطح محلی ، ناحیه ای، منطقه ای و جهانی است هدف ازاین مطالعه تحلیل بارش شیراز با استفاده از داده ای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج و سقز که دارای بیشترین طول دوره اماری در شهر شیراز هستند بررسی تفاوت روندبارش با روند دوره نرمال ۱۹۶۱-۱۹۹۶ نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار است که میت وان آن را نشانه ای از وجود تغییر اقلیم در سالهای اخیر در این منطقه تعبیر کرد جهت شناخت بهتر وضعیت بارندگی منطقه در سالهای اینده با استفاده از توزیع گامبل دوره های بازگشت مختلف بارندگی سالیانه محاسبه گردیدند. بطوریکه برای دوره بازگشت ۵۰ ساله بارش سنندج را حداکثر ۷۱۵ میلی متر و برای دوره برگشت ۱۰۰ ساله حداکثر ۷۹۳ میلی متر و برای ایستگاه سقز به ترتیب ۸۱۲ و ۸۹۰ میلی متر براورد شد.