سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامیر مرتضوی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی برق
جواد مهاجری – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده الکترونیک
محمود سلماسی زاده – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده الکترونیک

چکیده:

شبکه ی مخلوط FlashتوسطJakobssonدر سال ۱۹۹۹ درACM معرفی شد، که یکی از کاراترین و سریعترین شبکه های مخلوط باقابلیت بررسی عمومی است. ما در این مقاله نشان م یدهیم که بر خلاف ادع اهای مطرح شده این شبک هی مخلوط در برابر حملات فعال آسیب پذیر است. به این منظور دو حمله ی جدید به این شبکه ی مخلوط مطرح و نشان داده م یشود که حمل هی اول پایداری شبکه و حمله ی دوم گمنامی فرستنده ها را مورد هدف قرار می دهد. در نهایت چند راه کار برای بهبود طرح و افزایش امنیت شبکه ی مخلوط در برابر حملات ارایه شده مطرح م یگردد