سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم زارعی شهامت – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
افشین مرزبان – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عباس عبدشاهی – استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور تحلیل انرژی و اقتصادی نیشکر در استان خوزستان پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در کشت و صنعت دعبل خزاعی انجام شد. در این تحقیق کل انرژی های ورودی ۸۴/۱۲۵کیگازول بود که انرژی لازم برای آبیاری (مستقیم وغیر مستقیم) ۵۹ درصد انرژی های ورودی بوده و بیشترین سهم را در مصرف نهاد هها به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب انرژی سوخت و روغن با۱۵/۸۹ درصد و انرژی نیروی انسانی با ۰/۶۹ درصد قرار گرفتند انرژی خروجی از مزارع ۳۸۶/۳۶ گیگاژول و نسبت انرژی و بهره وری انرژی نیز به ترتیب برابر ۴/۵۹ و ۸۸۳/۲ کیلوگرم بر گیگاژول بودند. مجموع کل هزین ههای تولید برابر با۲۸۳۸۹۶۲۴/۵۲ریال محاسبه شد که هزینه های نیروی انسانی با۲۵/۰۳درصد بیشترین مقدار هزینه های تولید بود.