سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت ابراهیمی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، مدرس دانشکده شهید رجایی کاشان
غلامرضا حسنی مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده شهید رجایی کاشان
هادی پیرهادی تواندشتی – دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشکده شهید رجایی کاشان
رحمت دریائی – دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشکده شهید رجایی کاشان

چکیده:

امروزه بررسی وضعیت بیوکلیمایی انسانی پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی ها ی عمران ناحیه ای ، بویژه درزمینه مسائل شهری و سکونتگاهی، معماری ،جهانگردی و بهداشتی و درمانی و … است و نتایج حاصل از اینگونه مطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز توسعه سکونتگاهها ی موجود بهره برداری می شود. درساخت و سازهای شهرها توجه به معماری اقلیمی نقش کمتری را در طراحی معماران ایفا می کند.با توجه بهاین موضوع که برای ایجاد شرایط آسایش در ساختمان ها با کاربری های مختلف در شهرها اعم ازمسکونی،تجاری و…نباید از نقش معماری همساز با اقلیم غافل شد.با بررسی نمونه های موردی ازمعماری سنتی(خانه های بافت تاریخی شهرکاشان)، مطالعاتی در باب موضوع و اطلاعات داده ای اقلیمی کاشان که با استفادهاز نمودار گیونی مورد پژوهش قرار گرفته است که با استفاده از رطوبت، باد، سایه،تابش و سایر عوامل موثر درمسیر رسیدن به آسایش درفصول مختلف سال تلاش شده تا با ارائه راهکارهایی همساز با اقلیم در راستایتوسعه پایدار اقداماتی صورت گیرد.