سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب اله دعایی – دانشیار مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی رضایی راد – مدرس دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی م
سمیرا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه خریدار – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحول و نوآوری سازمان اساساً مسئله ای مهم به منظور هر چه بالنده تر ساختن مدیریت راهبردی سازمان می باشد. این تحولات درک شده بر ابعاد گوناگون سازمان تأثیر گذار بوده و از این رو درک تأثیر فرایندهای تغییر بر شاخصهای رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(OCB) حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، درک تأثیر نوآوری ها و تحولات سازمانی بر دو ساختار مهم رفتار سازمانی(تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) در بین پرستاران بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد می باشد. مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی– تحلیلی است و از روش نمونه گیری تصادفی بهره می برد. در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار Smart pls و رویه هالاند به منظور بررسی مدل های اندازه گیری و ساختاری استفاده شده است. در نهایت این که، مدل ساختاری ارائه شده و تمامی روابط و فرضیات مورد تائید قرار گرفتند. در واقع، نتایج تحقیق توجه به فرآیندهای تحول و نوآوری سازمانی بر پیامدهای رفتاری را یادآور می شود.