سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

طاهره خیرخواه صادق – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
غلامرضا ادبی مهذب – کارشناس ارشد جفرافیای سیاسی
زهرا صابر – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا،مدرس دانشگاه (نویسنده عهده دار مکاتبات)
لیلا باباخانی لشگان – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا

چکیده:

انسان امروزی در معرض فضای جدیدی به نام فضای مجازی قرار دارد که در معنا به مجموعه هایی از ارتباطاتدرونی انسان ها از طریق کامپیوتر و سیستم های مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی، گفته می شود.باتوجه به ارتباط تنگاتنگ و متقابل ژئوپلیتیک و فضای مجازی،ژئوپلیتیک این فضا دارای قابلیت های بالقوه ی موثر برابعاد زندگی اجتماعی بشر می باشد.از جمله این ابعاد،حقوق شهروندی است که در صورت توسعه ی مناسب،می تواندتاثیر شگرفی بر حیات بشری داشته باشد. در این مقاله شهر فومن به عنوان محدوده ی مطالعه مدنظر قرار گرفته وتحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار spss انجام شده و درجهت پاسخگویی به این سوال بوده است که: مولفه هایژئوپلیتیک فضای مجازی چه تاثیری بر توسعه حقوق شهروندی شهروندان فومن دارد؟یافته های تحقیق حاکی از آناست که از منظر شهروندان فومن تاثیر این مولفه ها بر توسعه حقوق شهروندی آنان،زیاد بوده است.