سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیرحسین علی بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده:

این مطالعه ی توصیفی – همبستگی با هدف کلی سنجش میزان اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های غرب کشور و عوامل موثر بر آن انجام شد جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان سال آخر گرایشهای مختلف دانشکده های کشاورزی غرب کشور شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستانتشکیل دادند N=979 حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت وهمکاران 2001 274 نفر تعیین گردید از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب رشته تحصیلی بهره گرفته شد براساس یافته ها میزان اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی دانشکده های مختلف کشاورزی دانشگاه های غرب کشور در حد متوسطی ارزیابی گردید. بین میزان اشتغال پذیری ادراک شده و انتظارات تحصیلی دانشجویان گرایش های مختلف دانشکده های کشاورزی غرب کشور تفاوت معنی داری به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی گام به گام نشان داد که میزان وجود مهارتهای آمادگی شغلی دیدگاه نسبت به دانشکده محل تحصیل و انتظارات تحصیلی به ترتیب عواملی هستند که بیشترین اهمیت را در تشخیص میزان اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی دارند.