سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی
حسن صدرنیا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، نوع سیستم تهویه مرغداریها و منطقه اشغال شده توسط مرغ در مرغداری تاثیر زیادی در ناهمگونی بازده تهویه ایجاد مینمایند. مطمئنا در طراحی یک واحد مرغداری با سیستم تهویه، وجودیک محیط همگون به طوری که همه مرغها، یک شرایط محیطی مناسب دریافت کنند و یا حداقل شرایط عمومی برای اغلب مرغها یکسان باشد، از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. به هرحال، با درنظر گرفتن شرایطیکنواخت و بهینه تهویه در پروسه های مختلف طراحی ساختمان مرغداری میتوان عوامل مختلف را کنترل کرد. در درجه حرارتهای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، حدود ۷۵ درصد از کل حرارت تولیدی بدن مرغ به وسیله راههایمختلف انتقال حرارت دفع می شود. اما در صورت بالا بودن دما و رطوبت سالن این دفع حرارت مشکل خواهد بود. دمای مناسب برای پرندگان بالغ در محدوده ۲۲ درجه سانتیگراد است. اگر دمای هوا کمتر از این محدوده شود، حیوان با بالا بردن متابولیسم، گرمای بیشتری تولید می کند و به این ترتیب خود را گرم می کند. گرمای زیاد اثرمنفی روی رشد مرغ های گوشتی و تخمگذاری مرغ های تخمی دارد. در این مقاله بعد از تخمین میزان تلفات حرارتی مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، با نرم افزار فلوانت سیستم تهویه مرغداری مدل میشود و پیشنهاداتی برای بهبود یکنواختی توزیع دما در مرغداری ارائه میشود