سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
رضا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
محمد قربانعلی بیک – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

به منظورانجامپروژه های مطالعاتی محاسبات تهویه تونل فرایندهایی وجود دارد که باید بصورت منظم و باترتیب خاصی انجام گیرد پرواضح است که هرکدام از این فرایندها خود شامل تعدادزیادی فعالیت کوچکتر است که شرح هرکدام از انها نیاز بهزمان زیادی دارد تهویه تونل یکی ازمهمترین مسائلدراحداث تونلها چه درزمان حفر و چه درزمان بهره برداری است باتوجه به طویل شدن تونل ها به علت تکنولوژی حفر مکانیزه تهویه آنها حساسیت و اهمیت بیشتری یافته است و مطالعات جامع تری را دراین زمینه می طلبد دراین مقاله ازروش تهویه طولی استفاده گردیده است فعالیت انجام شده دراین پروژه پس از محاسبات شدت جریان هوای مورد نیاز برای تهویه بهداشتی مدلسازی تونل و قرار دادن جت فنهای انتخابی درون تونل بوده و سپس مدل ساده ای ازوسایل نقلیه درتونل قرار داده شد و کل تونل به عنوان حجم معیار برای تحلیل جریان هوای داخل تونل درنظرگرفته شدها ست