سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود فال سلیمان – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند
حجت اله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه امکان سنجی توسعه بخش های اقتصادی با استفاده از مدل های تحلیلی رواج گسترده ای یافته است. در این مقاله هدف بر آن است تا توانمندی های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در جهت توسعه پایدار با استفاده ازمدل (SWOT) مشتمل بر چهار مفهوم قوت ها،ضعف ها،فرصت ها و تهدیدها مورد سنجش قرار گیرد. بدین صورت که در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه مولفه های مرتبط با این مفاهیم با استفاده از نظر کارشناسان و مردم تعیین و با وزن دهی و رتبه بندی، این عوامل مشخص گردید. سپس نقاط مثبت و منفی کشاورزی منطقه برای رسیدن به توسعه پایدار شناسایی شد. نتایج نشان داد که نسبت و مقایسه عوامل مثبت و منفی داخلی و خارجی در منطقه به نفع عوامل مثبت می باشد که نشانگر پتانسیل موجود برای گسترش بخش کشاورزی است. چنانچه عوامل مختلف داخلی و خارجی فراوان در بخش کشاورزی سبب استفاده مطلوب و با برنامه ریزی مناسب تر از توانمندی های محیطی و انسانی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و همچنین مکمل توسعه اقتصادی نه تنها در منطقه بلکه در سطح ملی خواهد شد، همچنین محصولات استراتژیکی همچون زعفران و زرشک در سطح جهانی می توانند شرایط پایداری را برای استان خراسان جنوبی بوجود آورند.