سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی اسلامیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران- تحقیق و توسع
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
سیدحسن حسینیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
کریم میرعلیخانی – تحقیق و توسعه شرکت ایران ترانسفو- زنجان- ایران

چکیده:

ترانسفورماتورهای خشک رزینی به علت مزایای مختلف در سا لهای اخیر به طور قابل ملاحظ های در سیستم توزیع مورد استفاده قرار گرفته اند. اطلاع از نحوه توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچی های ترانسفورماتور برای ارزیابی سیستم عایقی در حالات گذرا امری ضروری است. در این مقاله، حالت گذرای ترانسفورماتورهای خشک رزینی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا پارامترهای مدل مشروح با استفاده از روش FEMمحاسبه شده و پ س از محاسبه توزیع ولتاژ ضربه، میدان الکتریکی و تنش های وارده بر قسمت های مختلف عایقی با استفاده از روشFEMمورد بررسی قرار گرفته است . به منظور بررسی صحت مدل استفاده شده ، نتایج شبیه سازی برای تحلیلFRAبا نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.