سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زینب قربانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
یدالله آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی،دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

با گسترش شهر ها و افزایش جمعیت شهر نشین و از طرف دیگر مسائلی چون عدم رضایت شهروندان، عدم خدمات-رسانی عادلانه، سهیم نکردن شهروندان در امور شهر و مسائلی از این قبیل، جایگاه مدیریت شهری در خوب اداره شدنشهرها بیش از پیش مورد اهمیت قرار می گیرد. در تحقیق حاضر به بیان اهمیت حکمروایی خوب شهری درشهرچالوس پرداخته شده که نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید های پیش روی شهر شناسایی شده و با استفاده از مدل SWOT موقعیت شهر در وضع کنونی مشخص و در جهت پیشبرد هدف اصلی تحقیق که همانا رسیدن به حکمروایی خوب شهر چالوس می باشد راهبرد هایی ارائه شده است. بررسی ها نشان داد چالوس در موقعیت تدافعی قرار داشته ومهمترین راهبرد در این زمینه 1- بهینه سازی نقشها و وظایف ارگانهای مدیریت شهری و 2- بهینه سازی تعاملات بین سازمانی مدیریت شهری می باشد.