سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مولائی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
سعید حیدری سلوکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
هادی جوادزاد اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برنامه ریزی برای شهر دربرگیرنده مجموعه ای از تلاش ها و اقدامات مختلف برای هدایت منابع در مسیر رفع نیازهای انسان با رعایت محدودیت ها و ضرورت های زیست محیطی برای تدوام بهره گیری از منابع است. مشارکت و دخیل کردن مردم در روند تهیه و اجرای طرح های برنامه ریزی ضامن موفقیت طرح ها می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش و جایگاه مشارکت شهروندی در برنامه ریزی شهری ایران و همچنین تشریح مفاهیم مشارکت در این زمینه است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می دهد که بکارگیری مشارکت شهروندی در نظام برنامه ریزی شهری ایران به صورت کامل تحقق نیافته است . آنچه امروزه توسعه خدمات شهری را در شهرداریها تضمین می کند مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت های شهری است، برنامه ریزان شهری درتهیه و اجرای طرح های شهری نیازمند مداخله بیشتر مردم و مشارکت آنها در این فرایند می باشد.