سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی- محیطزیست، دانشگاه تهران
شیرکو شکری – دانشآموخته کارشناسی منابع طبیعی- محیطزیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهمن جباریان امیری – استادیار دانشکده منابع طبیعی- محیطزیست، دانشگاه تهران

چکیده:

جزیره حرارت شهر یکی از معدود مشکلات محیطزیستی شهرها است که اثرات چشمگیری بر محیط زندگی وسلامتی انسانها در شهر دارد. بدین منظور تاًثیر جزیره حرارت شهر اصفهان با استفاده از خوارزمی پنجره واحدمورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از دادههای سنجنده نقشهکش موضوعی ماهواره لندست و دادههای هواشناسی، پراکنش دمای سطح زمین بازیابی شد. همچنین همبستگی میان دمای سطح زمین با شاخص تفاوت نرمال شده گیاهیNDVI) و شاخص تفاوت نرمال شده مناطق ساخته شدهNDBI) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان دمای سطح زمین با شاخصNDVI دارای همبستگی منفی(r = -0.545)و با شاخصNDBIدارای همبستگی مثبت است.(r =0.540 نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که مناطقی با پوشش سبز میتوانند اثر جزیره حرارت شهری را کاهش دهند و مناطق ساخته شده اثر جزیره حرارت شهری را تقویت میکنند. اگر چه دادههای ماهوارهایی میتوانند برای بررسی توزیع جزایر حرارت شهری مورد استفاده قرار گیرند اما هنوز نیاز به روشهایی که نتایج حاصله را با اندازهگیریهای داخلی همراه کند احساس میشود