سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه شفیعی – دانشجوی دوره دکتری آموزش کشاورزی
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مشخص است که بهبود نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال دربخش کشاورزی یکی از عوامل موثر برارتقا کیفیت منابع انسانی آینده بخش کشاورزی است براین اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی نسبت به اشتغال دربخش کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت جامعه آماری این تحقیق حدود 1677 نفر ازدانشجویان دختر و پسرپردیس مذکور بودند با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب نمونه ای با حجم 236 نفر انتخاب شد روایی و پایایی پرسشنامه با روشهای مناسب مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین میزان تحصیلات همسر دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی منفی و معنی دار بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی به تفکیک دختر وپسر نشان داد که مهمترین عامل از دیدگاه دانشجویان پسر ادراک از ویژگیهای اقتصادی اجتماعی شغل کشاورزی و از دیدگاه دانشجویان دختر مزایای روانشناختی شغل کشاورزی بود.