سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان محمدی – برق منطقه ای غرب، معاونت برنامه ریزی
شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
پیمان کریمی فرد – سازمان توانیر، معاونت برنامه ریزی، پست الکترونیکی
بطحایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه برق

چکیده:

دراین مقاله روشی جدبد جهت بررسی پایداری استاتیکی و لتاژ توسط آنالیزهای حساسیت و مدال به صورت توام ارائه شده است . به منظور عدم هر گونه تقریب و کامل بودن مطالعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای غرب و باختر به همراه شبکه انتقال ایران درسال ۸۳ شبیه سازی شده اند، بطوریکه ابعاد م اتریس ژاکوبی شبکه از هشتصد بزرگتر شده و این امر نیز به نوبه خودیک نو آوری محسوب می شود . با محاسبه ماتریس ژاکوبی، ابتدا ماتریس ژاکوبی تقلیل یافته متناظر شبکه برق غرب، سپس ماتریس حساسیت، مقادیر ویژه بزرگ ماتریس ژاکوبی تقلیل یافته
معکوس وبردارهای ویژه متناظر توسط روش آرنولدی اصلاح یافته محاسبهگردیده .
بامحاسبه ماتریس حساسیت، شینه های دارای پایداری کمتر مشخص گردید و با استفاده از روش مدال، مدهای ولتاژ دارای پایداری کمتر محاسبه شده و با محاسبه میزان مشارکت کلیه شینه ها دراین مدها،شینه ها و نواحی ضعیف شبکه مشخص گردید . در نهایت نتایج حاصله از دو روش با هم مقایسه شده که مکمل بودن این دو روشدر مطالعات پایداری استاتیک ولتاژ است .