سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه حیدریان – شرکت توزیع نیروی برق اهواز

چکیده:

بررسی میدان الکتریکی در بوشینگ دیواری HVDC با استفاده از روش المان محدود، موضوع مورد مطالعه در این مقاله میباشد. در این تحقیق از اثرات شدت میدان الکتریکی بر روی مقاومت بوشینگ و نیز اثرات دما چشمپوشی شده و برای مطالعهی میدان الکتریکی بوشینگ از روش المان محدود به کمک نرمافزارانسیس استفاده گردیده است. بهعلت وجود تقارن محوری، مدلی دوبعدی برای تحلیل بهکار برده شده است. بارگذاری این مساله بهصورت ثابت اعمال و تحلیل به صورت پایدار و استاتیکی انجام شده است. سپس، نتایج مربوط به توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی بررسی گردیده است. نتایج نشان میدهد که ماکزیمم نیروی مغناطیسی در مرکز شیلد قرار دارد و میزان پتانسیل الکتریکی نیز با حرکت به سمت بالای بوشینگ بهتدریج افزایش مییابد.