سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامحسین شاهقلی – استادیار دانشگاه محققق اردبیلی
ناصر شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای شکستن لایههای سخت خاک که به دلیل برخی عوامل طبیعی یا ماشینی در خاکهای کشاورزی ایجاد میشوند، از زیرشکن استفاده میشود. استفاده از زیرشکن با شاخههای صلب نیروی کششی زیادی نیاز دارد. در این تحقیق زیرشکن ارتعاشی که توسط شاهقلی و همکاران( ۲۰۰۶ ) ساخته شد در نرمافزار آدامز شبیهسازی گردیده است. در این مدل دامنه نوسان۶۹ ± میلیمتر، زاویه نوسان ۲۷ درجه، سرعت پیشروی Km/h3در نظر گرفته شد و فرکانس از ۲ تا ۹Hz افزایش یافت. مدل شبیهسازی، شتاب وارده بر صندلی راننده در سه جهت Z و Y ،X اندازه گیری و با نتایج مزرعهای مقایسه گردید. نتایج به دست آمده از شبیهسازی مدل مشابه نتایج مزرعهای بود. در تمام تنظیمات شتاب افقی بیشتر از شتاب عمودی و جانبی بود و این بیشتر به دلیل نیروهای برش خاک است. در کل با افزایش فرکانس شتاب وارد بر صندلی راننده افزایش مییابد