سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه آزاد کرمان
مهدی محمدآبادی – کارشناس ارشد سازه های آبی ، دانشگاه آزاد کرمان
سیدیحیی موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه آزاد کرمان
رضا محمودی لیرزردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ،دانشگاه آزادکرمان،عضو باشگاه پژو

چکیده:

بررسی پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله از پیچیده ترین مسائل در زمینه ژئوتکنیک است. پیچیدگی های این موضوع به علت گوناگونی وتفاوت ویژگی های زلزله )به لحاظ شدت ، شتاب فرکانس وزمان عملکرد موثر آن( ،گوناگونی خواصمصالح خاکریز )عوامل مقاومت خاک، وجود فشار آب منفذی وتغییرات آن( و نیز به علت تغییر خواص ذکر شده در اثر عملکرد بارهای ارتعاشی حاصل از زلزله است.شکست شیب های بدنه سد و حرکت آنها وقتی آغاز خواهد شدکه نیروهایوارد بر یک توده لغزنده بدنه سد بیشتر از نیروی اینرسی ناشی از شتاب تسلیم (plaxis) باشد.در این تحقیق آنالیز پایداری شیب های سد خاکی بافت که دراستان کرمان واقع می باشددر برابر زلزله با استفاده از نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرد. تغییرمکانهای ناشی از زلزله نشان می هدکه با کاهش شیب هسته وپوسته سد تغییرمکانهای قائم سد کاهشوتغییرمکا نهای افقی تاثیر چندانی ندارد. با افزایش ضرایب میرایی رایلی تغییر مکانهای نسبتاٌ بزرگی در بدنه و پی سد ایجاد می گردد.