سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کارگرفرد – شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
وحید معین جهرمی – شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
فربد ذوالریاستین – شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

چکیده:

امروزه داشتن کارکنان راضی، دارای انگیزه، خلاق و انعطاف پذیر، همچنین دارای مهارت های گوناگون شغلی که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن به خواست های خود، برای دستیابی به این مهم تلاش می کنند برای هر سازمان یک آرزو و هدف محسوب می شودد. در این راستا سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که بتوانند کارکنان خود را در زمینه های مختلف راضی نگه دارند. گردش مشاغل یکی از روش های توسعه منابع انسانی است که می تواند ضمن توسعه دید کارکنان، باعث تقویت روحیه کاری آنان گردد. مقاله حاضر یک پژوهش توصیفی است که به تحلیل رابطه بین گردش شغلی و رضایت شغلی کارکنان، باعث تقویت روحیه کاری آنان گردد. مقاله حاضر یک پژوهش توصیفی است که به تحلیل رابطه بین گردش شغلی و رضایت شغلی کارکنان، باعث تقویت روحیه کاری آنان گردد. مقاله حاضر یک پژوهش توصیفی است که به تحلیل رابطه بین گردش شغلی و رضایت شغلی کارکنان در نیروگاه جهرم می پردازد. کارکنان واحدهای فنی شامل واحد بهره برداری، تعمیرات و دفتر فنی این نیروگاه جامعه آماری این تحقیق بوده اند که تعداد آنها 70 نفر بوده و حجم نمونه برابر 60 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و تحلیل های آماری از آزمون ضریب همبستگی چیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگی های گردش شغلی (تنوع شغلی، انگیزش کارکنان، افزایش سطح مهارت و توانایی شغلی، تعهد سازمانی، افزایش خلاقیت و نوآوری و تحقق اهداف سازمانی) و میزان رضایت شغلی کارکنان نیروگاه جهرم یک همبستگی مثبت وجود دارد. در نتیجه برنامه گردش شغلی دارای رابطه معناداری با رضایت شغلی کارکنان خواهد بود. لذا سازمانهای صنعت برق را به این مهم واقف می سازد که با درنظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود، نسبت به پیاده سازی گردش شغلی در جهت بهره مندی سازمان و کارکنان از مزیت های آن، اقدام و این نظام را در برنامه ریزی های سازمان مورد توجه قرار دهند.