سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عابدین قاسمیان – دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده:

گسترش رسانه های مجازی و تبدیل مخاطبین به کنشگران فعال، سرعت، جاذبه و دامنه حضور این رسانهها را در ارکان تمدن امروزی افزایش داده است.شهر و خانه از مهمترین عرصه های هر جامعه بوده حفظامنیت آن ها از وظایف ذاتی دولتها است.چگونگی ترکیب کارکردهای شهرها در کنار امن بودن آن ها برپبچیدگی شرایط می افزاید.نوع استفاده شهروندان از این رسانه ها از یک سو نشان دهنده عدم توفیقسیاستهای مدیریتی فضای مجازی بوده از سوی دیگر زمینه ساز تهدیدات امنیتی برای شهرها است.اینمقاله با تحلیل آثار اندیشمندان و استفاده از شواهد تجربی با تأکید بر سه مقوله سیاسی، اجتماعی واقتصادی تلاش نموده است تا میزان تأثیرگذاری رسانه های مجازی را بر امنیت شهرها و شهروندان بررسینماید. نتایج، نشان دهنده وجود ارتباطی بین فعالیت های رسانه های مجازی و مسائل سیاسی و اجتماعیشهرها است.