سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی جوزی خمسلویی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
حمید فلاحی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

تقویت استحکامات و مدیریت بحران در کاربریهای اراضی شهری در جهت مقابله با بحران های احتمالی آتی در کلانشهرها بعد از وقوع حوادث تروریستی یازده سپتامبر در کلانشهرهای نیویورک و واشنگتن به شدت مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه ارائه نظریه های نظامی در فضاهای شهری در جهت مقابله با بحران های آینده از سوی بسیاری از برنامه ریزان و مدیران شهری رد شده است، امروزه رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان ابزاری راهبردی در جهت مدیریت و برنامه ریزی بحران های شهری در کانون توجهات قرار دارد. بهره گیری از راهکارهای غیرنظامی برای مقابله با بحران در مناطق شهری؛ هسته اصلی این رویکرد نوین محسوب می شود. مسیرهای راهپیمایی کلانشهر اصفهان به عنوان محدوده مورد مطالعه در روزهای خاصی از سال انبوهی از جمعیت را درخود می پذیرد. به نظر می رسد وقوع بحران های احتمالی از قبیل انفجار بمب، حواث تروریستی و یا آشوبهای شهری باعث ایجاد خسارات و تلفات مالی و جانی زیادی گردد. روش مطالعه از نوع پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است. مطالعات میدانی، بررسی آسیب پذیری کاربری های شهری و با درنظر گرفتن عامل جمعیت به عنوان یک عنصر کاربردی در تحقیق؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان در برابر بحران به ویژه حوادث تروریستی بسیار آسیب پذیر هستند. ایزوله کردن کاربری های حساس، مدیریت واحد سازمانی و تقویت ساختاری و عملکردی سازمانهای متولی بحران در جهت مدیریت بحران از مهمترین راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با بحران در این عرصه است.