سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
انسیه کریمی – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف این تحقیق تحلیل راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی بود این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی است جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی بودند N=95 که ازاین تعداد 80 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار کرونباخ آلفا پرسشنامه پس از انجام آزمون پیش اهنگی 0/98 بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای دولتی و قانونی زیرساختی فیزیکی، فرهنگی، فنی اجتماعی، اقتصادی درحدود 81% راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک دربخش کشاورزی را تبیین می کنند.