سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام فهیم نیا – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
احسان کاظمی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
ترانه اقلیدس – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده الکترونیک

چکیده:

حملهی حدس و تعیین یکی از حملات عام اعمالشده به رمزهای دنبالهای است. در راستای ساختار یافته کردن حملهی حدس و تعیین به مولدهای دنباله تا کنون، الگوریتمهای اکتشافی به نامهای الگوریتم حدس و تعیین سادهSGD)الگوریتم حدس و تعیین پیشرفتهAGD)و الگوریتم حدس و تعیین اکتشافیHGD)مطرح شدهاند. در هر سه الگوریتم، مرحلهی حدس در قالب یافتن یک پایهی حدس برای حالت داخلی یک مولد دنباله مطرح شده است. در این مقاله با ارائهی یک رویکرد جدید در مرحلهی تعیین الگوریتمهایAGD و SGD شاهد کاهش پیچیدگی در هر دو مرحلهی حدس و تعیین این الگوریتمها خواهیم بود. از آنجا که هدف نهایی حملهی حدس و تعیین و الگوریتمHGD به تبع آن، حرکت به سوی یافتن پایهی کمینه بوده است، به منظور دستیابی به پایهی کمینه، در این مقاله الگوریتم جدیدی با دو نگرش ارائه میشود. نتایج حاصل از اعمال این الگوریتم، که آنرا الگوریتم حدس و تعیین اکتشافی مرکب CHGD) نامیدهایم، حاکی از بهبود عملکرد آن در هر دو مرحلهی حدس و تعیین است