سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عباسی قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین نوید – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
ساناز جارالمسجد – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

در این تحقیق، رفتار یک تیلر دوار تحت تاثیر بارهای دینامیکی گذرا بررسی میشود. مدل سهبعدی دستگاه ذکرشده در نرمافزار Solidworks 2007 SPO ایجاد شد و مدل اجزای محدود آن با استفاده از نرمافزار تجاری ANSYS11 شبیهسازی و تحلیل گردید. در بارگذاری دینامیکی سیستم، بارهای دینامیکی وارد بر کل تیغهها در بازههای زمانی مشخص با توجه به سرعت دورانی سیستم، اعمال شدند. در سرعت دورانی ۲۰۰ دوردردقیقه، سرعت پیشروی ۲٫۹کیلومتربرساعت و طول قطعه خاک جداشده ۸ سانتیمتر، حداکثر تنش، کرنش و جابجایی به ترتیب برابر با ۲۱٫۷ مگاپاسکال ۱۰٫۹×۱۰ -و۰٫۲۳۸۷۵میلیمتر به دست آمدند. تغییر تنش در طول شفت در طی یک دور دوران کامل نیز مورد بررسی قرارگرفت