سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن نجفی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پگاه نعمتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق از شبکه های عصبی مصنوعی برای مد لسازی خشک شدن برگ ههای گلابی آسیایی در خشک کن مایکروویو استفاده شد. خشک کردن برگه های گلابی آسیایی با ضخامت های ۲ و۴و۶mm در خشک کن مایکروویو با توا نهای ۲۰۰ و ۳۰۰w درسه تکرار انجام گردید برای تحلیل داد هها با استفاده از شبک هی عصبی، الگوریتم پ سانتشار خطا با تابع آموزشLevenberg-Marquardtمورد استفاده قرار گرفت. تعداد ۲ لایه ی خروجی که عبارتند ازDR و MR و ۳ لایه ی ورودی انتخاب شد که شامل زمان، ضخامت و توان می با شد. با توجه به مقدار ضریب رگرسیون به دست آمده۰/۹۹۷۰۱ داده های آزمایشگاهی همبستگی بسیار خوبی با داده های نظری داشتند و در نتیجه شبکه عصبی طراحی شده با دقت قابل قبولی قادر بود پارامترهای DR و MR را پی شبینی نماید.