سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید شریفی – مربی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برمشارکت کشاورزان در شبکه آبیاری و زهکشی اراضی زیرسد جیرفت صورت گرفت پژوهشحاضر ازلحاظ هدف پژوهش پژوهشی کاربردی ازلحاظ درجه کنترل و نظارت از نوع میدانی از نظر روش پژوهش روش همبستگی میباشد جامعه آماری کشاورزان روستاهای استفاده کننده از شبکه آبیاری وزهکشی اراضی زیرسد جیرفت می باشد تعداد روستاهای فوق 46 روستا و حجم نمونه 180 نفر میب اشد ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه می باشد به منظور سنجش روایی یا قابلیت اعتبار از نظرات کارشناسان امور مشارکت و توسعه روستایی ومحققین استفاده شد و برای سنجش پایایی و قابلیت اعتماد از آلفای کرونباخ استفاده گردید که در 20 پرسشنامه که درابتدای کار بصورت آزمون مقدماتی انام شد مقدار آلفای کرونباخ 0/92 بدست آمد که برای پژوهش قابل قبول می باشد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که میزان مشارکت روستائیان درزمینه های مختلف بدین صورت است که درزمینه مالی بسیار کم در مورد تامین نیروی انسانی جهت بازسازی زیرساخت ها درحد متوسط و در زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی نیز متوسط بوده است براساس نتایج بدست آمده پیشنهادات مقتضی ارایه گردیده است