سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروزه دوستدار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
هادی عبدالعظیمی – گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدعلی ابطحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

با توجه به گسترش وسیع خاکهای شور در ایران و تاثیر شوری آن بر عملکرد محصولات، شناسایی و نقشه برداری این زمینها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این رابطه وضعیت شوری برخی از خاکهای دشت ارسنجان واقع دراستان فارس با دو روش کریجینگ معمولی و معکوس فاصله مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 122 نمونه – خاک به فاصله تقریبی 750 متر، در عمق 500 سانتیمتر به صورت نمونه برداری شبکه ای تهیه و نتایج تخمین دو روش مذکور تحلیل گردید. در روش معکوس فاصله توانهای 5،4،3،2 ، بررسی شدند که بهترین RMSE=16.19 توان 5 نتیجه شد. در روش کریجینگ معمولی در حالت ناهمسانگردی شعاع تاثیر بزرگ 8/8 کیلومترRMSE=14/2 حاصل گردید. نقشههای منتج از روشهای یادشده مقادیر شوری بالا تر را در نزدیک دریاچه نشان دادند و با افزایش فاصله از دریاچه این مقادیر کاهش یافت.