سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه صفری مقدم – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بروجرد، ایران
محمدرضا پویانفر – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی، ایران
سید یعقوب موسوی – دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، ایران
عبدالحسین فتحی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، ایران

چکیده:

دین یکی از مهمترین مقولات اجتماعی انسان است که ضامنبقای جامعه و حفظ وحدت و انسجام آن می باشد . آگاهی ازمیزان پایبندی افراد جامعه به آموزه های دین رسمی می تواند قانون گزاران و سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی را در راستای احل معضلات اجتماعی و فرهنگی، قانون گریزی و هنجار شکنی یاری نماید . در سالهای اخیر مدل ها و سنجه های مختلفی در ایران برای ارزیابی میزاین پایبندی مردم به دین اسلامی طراحی شده است . اغلب این مدل ها و سنجه ها یا از غرب و آموزه های دین مسیحیت گرفته شده اند یا با اتکا بر آراء و افکار انسانی استخراج شده اند . در این مقاله ضمن تحلیل و نقد مدل ها و سنجه های رایج یک تعریف جدید از دین و دینداری مبتنی بر احکام و آموزه های دین اسلامی ارائه شده است .