سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید میثم دیباجی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشگاه اصفهان- دانش
فاطمه فاضلی – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی – مرکز مشاوره ی تخصصی روانشناسی
ارزو اشجع – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده:

تحلیل شغل به جمع اوری و تحلیا سیستماتیک اطلاعات مرتبط با شغل _ که با هر روشی می تواند انجام گیرد_اطلاق می شود و قلب تپده ی هر فعالیتی در منابع انسانی می باشد. با توجه به اهداف تحلیل شغل اصولا و ماهیتا از روش تحلیلی برای بررسی مولفه های دخیل در یک شغل استفاده می شود. علت اصلی استفاده از تفکر تحلیلی به اهداف تحلیل شغل باز می گردد که با هر هدفی که تحلیل شغل انجام شود اععم از ایجاد سیتم گزینش،سیستم پرداخت، شرح شغل و … شناسایی عوامل موثر در عملکرد بهینه ی شغلی مهمترین قسمت ان به شمار می اید اما با در نظر گرفتن هر شغل به عنوان یک سیستم که وظایف ان دارای روابط متقابل با یکدیگر می باشند و نیز با توجه به این که افراد با توجه به قوانین گشتالت تمایل به دیدن شغل به صورت سک کل واحد و در زمینه دارند اسفاده از روش تحلیلی برای بررسی مولفه های شغلی ناسب به نظر نمی رسد. نمود عینی این مطلب را می توان در برون داده های حاصل از تحلیل شغل با تفکر تحلیلی به وضوح مشاهده کرد. تفکر سیستمی همچنین به وضوح قابلیت انعطاف بسیار بالایی را دارد که به ویژهدر مورد موج جدید تحلیل شل یعنی تحلیل شغل استراتژیک و تحلیل شغل سازمان های در حال تغییر می تواند بسیار مفید واقع شود. این مقاله با نشان دادن لزوم استفاده از تفکر سیستمی در تحلیل شغل _ که به بررسی ابعاد شغلی با دیدی کل نگر، شبکه ای و انعطاف پیر می پردازد _در مقایسه با تفر تحلیلی _که بر پاییه ی مدیریت علمی تیلور بهساده کردن سیستم تا حد ممکن می پردازد _به مزایا و نتایج حاصل از تحلیل سیستمی شغل پرداخته و نیز بر تاثیر تحلیل سیستمی شغل (به عنوان یک زیر سیستم ) بر اثر بخشی سازمان (به عنوان سیستم اصلی) می پردازد. بدین رتیب تلاش شده است تا با استفاده از روش تفکر سیستمی به تبیین تحلیل شغل و عواملی که تا کنون مانع از پیاده سازی تفکر سیستمی در تحلیل شغل شده اند پرداخته شود و راهبرد های مورد نیاز ارائه شوند.