سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی اسدآباد – مدرس گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
منصور راسخ – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
عبداله گل محمدی – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
علی جعفری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ ، میزان تولید بسیار بالاتری را در مقایسه با سایر ترکتورها در کشور دارد. قطعات داخلی موتور (قطعات گردنده داخلی موتور) این تراکتور از لحاظ میزان خرابی در رتبه دوم در بین قطعات مختلف این تراکتور هستند که توجه به این موضوع ضرورت تحقیق در مورد اجزای گردنده موتور این تراکتور را آشکار میسازد. در این راستا تحلیل سینماتیکی و سینتیکی مکانیزم لنگ موتور تراکتورMF- 285 در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر تحلیل سینماتیکی مکانیزم لنگ، تحلیل سینتکی مکانیزم لنگ با در نظر گرفتن نیروهای ناشی از فشار احتراق، توزیع جرم ها در مکانیزم لنگ و نیروهای اینرسی (حاصل از جرم های رفت وبرگشت و جرم های چرخشی) انجام گرفت. در نهایت نمودارهای مربوط به جاجایی، سرعت و شتاب پ یستون و همچنین نمودارهای مربوط به فشار احتراق، نیروی وارد بر سر پیستون، نیروی وارد بر دسته پیستون و نیروی وارد بر یاتاقان ها در طول یک سیکل کامل برحسب زاویه لنگ به وسیله نرم افزار مطلب ترسیم شدند . مقدار بیشینه سرعت پیستون برابر با۱۳/۵ متر بر ثانیه، مقدار بیشینه شتاب پیستون برابر با ۳۵۵۰ متر بر مجذور ثانیه، مقدار بیشینه فشار احتراق برابر با ۲۹۵۰ کیلو پاسگال، مقدار بیشینه نیروی فشاری وارد بر دسته پیستون برابر با ۱۹۷۳۰ نیوتن، مقدار بیشینه نیروی کششی وارد بر دسته پیستون برابر با ۱۰۲۸۸ نیوتن و بیشینه نیروی وارد بر یاتاقان ها برابر با ۳۰۰۰۰ نیوتن بدست آمد. به کمک نتایج این تحقیق می توان به تحلیل تنش، خستگی، مودال، هارمونیک، کرنش، انرژی و غیره در مورد اجزای گردنده موتور این تراکتور پرداخت. و برای بهینه سازی آنها پیشنهادهایی را اریه نمود