سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – استادیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری -دانشگاه پیام نور
یاسر قلی پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت
اعظم مظفری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

در جهان حاضر، باتوجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت بین المللی، توجه به نیروی انسانی خلاق در شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما مفهوم خلاقیت در تصمیم گیری های مدیران شهری جایگاه مناسبی ندارد، به همین دلیل شهروندان توانایی و آگاهی لازم را برای مشارکت در تحقق توسعه ی پایدار شهری از دست داده اند و مدیریت شهری نیز با چالشهای متعددی در دستیابی بهحکمرانی خوب شهری مواجه بوده است.در همین راستا ظهور شهرهای خلاق به عنوان مکانی مناسب برای آموزش شهروندان خلاق انکارناپذیر می باشد که با تکیه بر نیروی پایدار خلاقیت، زمینه ی مشارکت دانایی محور شهروندان و تولید مادام العمر دانش را فراهم می کند، هدف و موضوع پژوهش حاضر در مرحله ی اول تشخیص جایگاه شاخص های شهر خلاق(شاخصهای انعطاف پذیری، ابتکار،خطرپذیری و رهبری) در کلانشهر رشت می باشد و سپس ارتباط این شاخصها با ابعاد توسعه ی پایدار شهری مد نظر قرار خواهد گرفت. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی مبتنی بر توزیع 450 پرسشنامه بین جامعه ی آماری(کارشناسان سازمانهای شهری رشت) بوده است. در بخش تحلیل و استنباط روابط بین متغیر ها، برای تجزیه و تحلیل دو فرضیه ی تحقیق از آزمون پارامتریone sample T testبا مقدار مورد آزمون 3(حد مطلوب گویه ها بر حسب طیف لیکرت) و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت شهر رشت بر اساس شاخصهای شهر خلاق(انعطاف پذیری: X=2/74 ابتکار:X=2/66 خطرپذیری:X=2/4 رهبری:X=2/37 همگی کمتر از میانگین مورد انتظار است. همچنین ارتباط بین شاخصهای شهر خلاق با ابعاد توسعه ی پایدار با سطح معناداری0/000درسطح 0/01 مثبت و معنادار است